Číslo Opis Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Status
2/2020 o financovaní materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sasinkovo 08. 12. 2020 01. 01. 2021 Platné
Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2012 08. 12. 2020 01. 01. 2021 Platné
1/2020 nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 08. 12. 2020 01. 01. 2021 Platné