Číslo Opis Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Status
3/2021 VZN o financovaní materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sasinkovo 29. 12. 2021 01. 01. 2022
2/2021 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sasinkovo 29. 12. 2021 01. 01. 2022
1/2021 VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Sasinkovo 29. 12. 2021 13. 01. 2022
2/2020 VZN o financovaní materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sasinkovo 08. 12. 2020 01. 01. 2021 Platné
Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2012 08. 12. 2020 01. 01. 2021 Platné
1/2020 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 08. 12. 2020 01. 01. 2021 Platné