1   Územný plán obce Sasinkovo – zmeny a doplnky č. 1

2.1   Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

2.2   Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

3   Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

4   Verejné dopravné vybavenie

5.1   Výkres riešenia verejného technického vybavenia (vodné hospodárstvo)

5.2   Výkres verejného technického vybavenia, koncepcia riešenia energetiky a telekomunikácií

6   Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

7   Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely