Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mário Bánovský (26.01.2022) [PDF]

Protokol o skúške vzorky vody č. 3024/2021 (19.1.2022) [PDF]

Protokol o skúške vzorky vody č. 21/03556 (19.1.2022) [PDF]

Protokol o skúške vzorky vody č. 2448/2021/PV (19.1.2022) [PDF]

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania (18.1.2022) [PDF]

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (SO03 a SO04) (17.1.2022) [PDF]

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (SO02) (17.1.2022) [PDF]

Schválený rozpočet výdavkov obce 2022-2024 (17.1.2022) [XLSX]

Schválený rozpočet príjmov 2022-2024 (17.1.2022) [XLSX]

Opatrenia (vtáčia chrípka) (11.1.2022) [PDF]

VZN o financovaní materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sasinkovo (29.12.2021) [PDF]

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sasinkovo (29.12.2021) [PDF]

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Sasinkovo (29.12.2021) [PDF]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Adam Kubinec (29.12.2021) [DOCX]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mária Marináková (29.12.2021) [DOCX]

Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie (21.12.2021) [PDF]

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na dňa 22.12.2021 o 10:00 (17.12.2021) [PDF]

Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia (13.12.2021) [PDF]

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Sasinkovo (9.12.2021) [PDF]

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Sasinkovo (9.12.2021) [PDF]

Pozvánka na zasadnutie OZ [15.12.2021 17:00] (9.12.2021) [PDF]

Návrh rozpočtu obce Sasinkovo 2022-2024 - PRÍJMY (29.11.2021) [PDF]

Návrh rozpočtu obce Sasinkovo 2022-2024 - VÝDAVKY (29.11.2021) [PDF]

Návrh rozpočtu MŠ 2022-2024 (29.11.2021) [PDF]

Návrh VZN o financovaní materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sasinkovo (29.11.2021) [PDF]

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sasinkovo (26.11.2021) [PDF]

Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Sasinkovo (22.11.2021) [PDF]

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA I. POLROK 2022 (19.11.2021) [PDF]

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania (26.10.2021) [PDF]

Oznámenie o začaní konania - verejná vyhláška (14.10.2021) [PDF]

Podmienky výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce (29.9.2021) [PDF]

Podmienky výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce (30.6.2021) [PDF]

Verejná vyhláška: Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri "Samostatná bažantnica Mladý háj" (10.6.2021) [PDF]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (24.5.2021 - Juraj Slížik) [PDF]

Záverečný účet Obce SASINKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 (19.5.2021) [PDF 467KB]

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom ... (4.5.2021) [PDF 7.5MB]

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom (4.5.2021) [PDF 1.18MB]

Podmienky výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce (22.4.2021) [PDF 172kB]

Verejná vyhláška: Povolenie predčasného užívania stavby "Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany" (31.3.2021) [PDF 400kB]

Vyhláška: Vyhlásenie za mŕtveho. (9.2.2021) [PDF 699kB]

Verejná vyhláška: "Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby § 83 stavebného zákona" (20.1.2021) [PDF 1.82MB]

Upovedomenie o začatí konania - Návrh na výrub drevín rastúcich mimo les zo dňa 18.12.2020 (Juraj Ostrovský) [PDF] (zverejnené 15.1.2021)

Upovedomenie o začatí konania - Návrh na výrub drevín rastúcich mimo les zo dňa 18.12.2020 (Radovan Ostrovský) [PDF] (zverejnené 15.1.2021)

Rozpočet výdavkov obce Sasinkovo 2021, 2022, 2023 [PDF]

Rozpočet príjmov obce Sasinkovo 2021, 2022, 2023 [PDF]

Rozpočet Materská škola Sasinkovo 2021 – 2023 [PDF]

Upovedomenie o začatí konania - Návrh na výrub 1ks javora [PDF]

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Sasinkovo o financovaní materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sasinkovo [PDF]

Návrh rozpočtu na rok 2021-2023 [PDF]

DODATOK č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 [PDF]

Návrh VZN obce Sasinkovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi [PDF]

Predĺženie lehoty na podanie prihlášky na voľbu kontrolóra obce Sasinkovo [PDF]

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sasinkovo [PDF]

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Sasinkovo [PDF]

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Sasinkovo [PDF]

Verejná vyhláška: Pozvánka na zhromaždenie - zrušené [PDF]

Verejná vyhláška: Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri "Samostatná bažantnica Mladý háj" [PDF]

Verejná vyhláška: "Povolenie novostavby rodinného domu a odstavnej plochy pre osobné automobily" (24.9.2020) [PDF 2.55MB]

Zámer prevodu majetku (rod. Paulovičová) [PDF]

Zámer prevodu majetku (rod. Janišová) [PDF]

Informácia o možnosti požiadať poskytnutie dotácie z rozpočtu obce [PDF]

Upovedomenie o začatí konania - stavebné konanie a umiestnenie stavby [PDF]

Upovedomenie o začatí konania - výrub drevín rastúcich mimo les [PDF]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Ján Kriška) [PDF]

VZN na pripomienkovanie občanov - VZN o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách (1.7.2020)

Záverečný účet Obce SASINKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 (2.6.2020)

Kanálový raster TKR Sasinkovo (29.4.2020)

Verejná vyhláška: "Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavieb, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania" (23.4.2020) [PDF 2.26MB]

Výpis z uznesenia č. 3/XII/02122019 "Zberné miesto" [PDF]

Rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby "Zberné miesto" [PDF]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Miloš Šimalík) [PDF]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Zuzana Tomašovičová) [PDF]

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Milan Vyhlídal) [PDF]

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 [PDF 352kB]

Rozpočet obce na rok 2020 [PDF 3.44MB]

Protokol o skúške vzorky č. 5306/2019 (výsledky rozboru vody obecného vodovodu) [PDF 1.88MB]

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Sasinkovo (stav k 31.12.2018) [PDF 70kB]

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Sasinkovo (stav k 31.12.2018) [PDF 67kB]

Verejná vyhláška: "Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti povolenia ..." (13.12.2019) [PDF 970kB]

Verejná vyhláška: "Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS-3 - Rozhodnutie" (27.11.2019) [PDF 5.25MB]

Verejná vyhláška: "Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS-3" (16.10.2019) [PDF 1MB]

Verejná vyhláška: Výzva/oznámenie o vstupe (2.8.2019) [PDF 100kB]

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s konaním o umiestnení stavby, ... (25.7.2019) [PDF 780kB]

Povolenie výrubu cestnej zelene [PDF 748kB]

Protokol o skúške č. 3/2018 (pitná voda, studňa, hromadné zásobovanie) [PDF 1.41MB]

Protokol o skúške č. 8941/2016 (pitná voda, studňa, hromadné zásobovanie) [PDF 273kB]

Informácie pre verejnosť o civilnej ochrane obyvateľstva [PDF 250kB]

Príručka pre obyvateľstvo okresu Hlohovec [PDF 448kB]

Určenie Lesného celku Hlohovec [PDF 766kB]

Protokol o skúške č. 6506/2015 (pitná voda, studňa, hromadné zásobovanie) [PDF 629kB]

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

Kanálový raster TKR Sasinkovo (22.1.2018)

Rozbor vzorky pitnej vody (studňa - 23.7.2014)

Zámenná zmluva

Protokol o skúške č. 840/2013 (pitná voda, studňa, individuálne zásobovanie) [PDF 1.52MB]

Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu (stav k 31.12.2011) [PDF 0.8MB]

Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu (stav k 31.12.2012) [PDF 0.4MB]

Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu (stav k 31.12.2013) [PDF 0.4MB]