Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej, zelenej, bielej, zelenej a žltej. Pomer strán je 2:3. Ukončená je tromi cípmi, teda dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

sasinkovo: vlajka

Pečať obce

Pečať obce je zachovaná na urbariálnych písomnostiach z r. 1771, ktoré sú uložené v ŠOBA Nitra. Je na nej zobrazený nôž, strapec hrozna, lemeš a 2 klasy. V kruhopise pečate je nápis SAG + POSSESSIO.

Pôvodna pečať

sasinkovo: pečať stará

Aktuálna pečať

sasinkovo: pečať nová

Erb obce

Z pôvodnej pečate vychádza aj súčasný erb obce, ktorý má túto podobu: v zelenom štíte pod strieborným vinohradníckym nožom so zlatou rúčkou a strieborným, obráteným lemešom zlatý strapec hrozna na striebornej bezlistej stopke a 2 ľavošikmé zlaté klasy.

sasinkovo: erb

Poznámka: lemeš je ostrá kovová časť pluhu na vodorovné rezanie a podoberanie zeme.

Sasinkovo

Prvá písomná správa o Sasinkove ako o obci kráľovských rybárov je z r. 1256. Mladšia písomná správa je až z r. 1412. Sasinkovo vtedy patrilo panstvu Hlohovec, neskôr viacerým šľachtickým rodom. Miestne obyvateľstvo sa neustále zaoberalo poľnohospodárstvom, pôvodne aj vinohradníctvom.

Erbové pečatidlo obce z 18. storočia našiel na dokumente z r. 1771 J. Šimočič. Symbol obce na tejto zatiaľ jedinej pamiatke potvrdzuje výsledky historického bádania o obyvateľoch Sasinkova. Znak obce skutočne upozorňuje ako na vinohradníctvo, tak aj na poľnohospodárstvo. V poli pečatidla je totiž v prvej polovici vyrytý vinohradnícky nôž a pod ním strapec hrozna, v druhej polovici poľa lemeš a pod ním dva klasy. Podľa usporiadania figúr sa môžeme oprávnene domnievať, že v minulosti tu vinohradníctvo dokonca prevládalo. V tejto súvislosti je však dôležitá skutočnosť, že ak sa dnes pre obyvateľov obce pestovanie hrozna považuje za zamestnanie v dávnej minulosti ako doplnkové, pečatidlo z 18. storočia s vinohradníckym motívom nie je najstaršie, pretože v tomto storočí pestovanie hrozna vo väčšom rozsahu práve končí. Predpokladáme, že aj na staršom očakávanom pečatidle bude vyrytý tento istý symbol.

Opísané pečatidlo z 18. storočia má kruhopis: SAG * POSSESIO. Obec ho nepretržite používala do začiatku nášho storočia. V druhej polovici 19. storočia si nechala vyhotoviť oválnu nápisovú pečiatku s textom: * SÁGH KÖSÉG PECSÉTJE *, ktorá však erbové pečatidlo z používania celkom nevylúčila. Jeho používanie však natoľko obmedzila, že upadla do zabudnutia.

Dnes, pri snahe vytvoriť obecný erb, sa doslova ponúka obnoviť historický symbol obce. Usporiadanie figúr v jeho poli nemá totiž na Slovensku obdobu. Erb obce by mal mať zelený štít. V jeho hornej polovici by mali mať vinohradnícky nôž a lemeš striebornú (bielu) farbu, v dolnej polovici strapec hrozna a dva klasy by mali byť zlaté (žlté).
 

  • Simončič, J.: Pečate miest a obcí Trnavského okresu do r.1850. Slovenská archivistika 1979, č. 2, s. 77.
  • Simončič, J.: Vinohradnícke motívy v obecných pečatiach Trnavského okresu. Vinohrad, 19, 1981, č. 10, s. 229.
  • Šimončič, J. - Watzka, J.: Dejiny Trnavy. Bratislava, Obzor 1988, s. 450.
  • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Bratislava, Veda 1978, s. 11.
  • Ústredný archív geodézie a kartografie v Bratislave, operáty katastrálnych máp, Nitrianska župa č. 26.

Originálny dokument