Obecné zastupiteľstvo v Sasinkove na základe § 13 ods. 4 písm. d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje pre katastrálne územie obce Sasinkovo

ŠTATÚT OBCE SASINKOVO

Prvá hlava
POSTAVENIE OBCE, OBYVATELIA A SAMOSPRÁVA OBCE

§ 1

Úvodné ustanovenie

 1. Štatút obce Sasinkovo upravuje jej základné úlohy pre výkon samosprávy, upravuje potreby obyvateľov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený na prospech jej rozvoja, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších prípadných orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce, rieši tiež širšie vzťahy obce k štátu, symboly obce, udelenie čestného občianstva, cien obce a odmien.
 2. Štatút obce Sasinkovo je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

 1. Obec Sasinkovo je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Zmeny územia obce Sasinkovo možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi, za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
 3. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami, verejnoprospešnými inštitúciami, štátnymi orgánmi a obcami.
 4. Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
 5. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3

Územie obce

 1. Územie obce Sasinkovo je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie v celkovej výmere 1241 ha.
 2. Zmeny územia možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

§ 4

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

Na samospráve obce sa zúčastňujú

 1. Občania, ktorí majú na území obce trvalý pobyt (obyvatelia obce).
 2. Iné osoby, ktoré
  1. na území obce majú nehnuteľný majetok a platia obecnú (miestnu daň) alebo obecný poplatok
  2. sa zdržujú v obci a sú v nej prihlásené na prechodný pobyt

§ 5

 1. Obyvatelia obce majú právo:
  1. voliť orgány samosprávy obce a byť volení do orgánov samosprávy obce,
  2. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce.
 2. Obyvatelia obce a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na samospráve obce majú právo:
  1. zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  2. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
  3. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely,
  4. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
  5. požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

§ 6

Obyvatelia obce a osoby, ktoré sa zúčastňujú na jej samospráve, podieľajú sa na jej rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytujú pomoc jej orgánom a v tejto súvislosti majú povinnosť:

 1. ochraňovať majetok obce,
 2. podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
 3. napomáhať udržiavať poriadok v obci,
 4. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti v obci.

§ 7

Samospráva obce

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
  1. orgánmi obce,
  2. hlasovaním obyvateľov obce,
  3. verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Druhá hlava
MAJETOK OBCE

§ 8

 1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených alebo vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila, zriadila alebo iným právnickým alebo fyzickým osobám.
 2. Majetok obce Sasinkovo sa používa najmä na:
  • verejné účely,
  • na podnikateľskú činnosť,
  • na výkon samosprávy obce.
  Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprístupné, ak osobitný zákon neustanoví inak. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie a verejné priestranstvá) a je verejne prístupný, možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 3. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
 4. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon. Orgány obce pri nakladaní s majetkom obce sa budú riadiť platnými zákonmi.
  Evidenciu o stave a pohybu majetku obce vedie obecný úrad.
 5. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahoch vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 9

 1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom štátnom vlastníctve iných aj vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
  Sú povinné najmä:
  • udržiavať a užívať majetok,
  • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
  • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
  • viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.
 3. V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce v jej mene koná starosta.

§ 10

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
 2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.
 3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 11

 1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom dočasne prenechaným v hospodárení obce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Tretia hlava
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 12

Financovanie potrieb obce

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov.
 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami), príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.
 3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 4. Obec si môže zriadiť na plnenie svojich úloh účelové obecné fondy.
 5. Obec môže financovať svoj rozvoj aj z úverov a pôžičiek schválených OZ.

§13

Rozpočet obce

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie troch kalendárnych rokov a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
 2. Pred schválením v obecnom zastupiteľstve sa rozpočet musí zverejniť najmenej 15 dni na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce a návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie úveru.
 3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z obecných daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov S majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu, podiel na daniach a iné príjmy. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
 4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru.
  O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.
  O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
 5. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi - Rozpočtovými pravidlami SR.
 6. Ročnú účtovnú závierku overuje audítor.

§ 14

Rozpočtové provizórium

 1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od l. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
 3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú ,,Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Sasinkovo, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo vo Sasinkovo.

Štvrtá hlava
ORGÁNY OBCE

§ 15

Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce sú:
  1. obecné zastupiteľstvo
  2. starosta obce
 2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále, alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradne orgány, komisie a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

§ 16

Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo vo Sasinkovo má 7 poslancov podľa Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na základe § 11 ods. 3 písm. d.
 3. Funkčné obdobie poslancov OZ končí zložením sľubu novozvoleného OZ.
 4. OZ rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4, § 11a, § 11b Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 5. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. OZ rokuje vždy v zbore.
 6. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania OZ, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok OZ vo Sasinkovo.

§ 17

Starosta obce

 1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
 2. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovno- právnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
 3. Základné úlohy starostu obce bližšie upravuje organizačný poriadok obecnej samosprávy, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

§ 18

Zástupca starostu

 1. Starosta má zástupcu starostu, ktorý je spravidla volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva na návrh starostu.
 2. Zástupca starostu je oprávnený vykonávať okruh úkonov a činností, ktoré určí na návrh starostu obecné zastupiteľstvo.
 3. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje organizačný poriadok obecnej samosprávy, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Komisie obecného zastupiteľstva sa zriaďujú fakultatívne ako stále alebo dočasné poradne, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
 2. Komisie sú zložené podľa pomerného princípu z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
 3. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. Obecné Zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec obecného zastupiteľstva, členov komisie.
 4. Komisie zasadajú podľa potreby, najmenej však šesťkrát ročne. Zvolávajú ich a vedú predsedovia komisií.
 5. Úlohy a organizačnú štruktúru komisií bližšie upravuje organizačný poriadok obecnej samosprávy.

§ 20

Obecný úrad

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Je zložený zo zamestnancov obce a zabezpečuje administratívne a organizačné náležitosti obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.
 3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
 4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jej organizačné členenie, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný poriadok obecného úradu, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 21

Hlavný kontrolór

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.
 3. Pri vykonávaní svoj ej -činnosti úzko spolupracuje s obecným úradom.
 4. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

Piata hlava
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 22

Úvodné ustanovenia

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
 2. Poslanci dbajú o to, aby svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami časti obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 23

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
 2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
 3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.
  Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

§ 24

Práva a povinnosti poslancov

 1. Poslanec je oprávnený najmä
  1. predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy, podnety, pripomienky a návrhy,
  2. interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce,
  3. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti
  4. zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce a hlavný kontrolór obce,
  5. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie,
 2. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä
  1. zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní,
  2. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  3. dodržiavať Štatút obce, a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
  4. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
 3. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 25

Náhrady výdavkov

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však obec môže poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislostí s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
 3. Starostovi a poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

Šiesta hlava
VZŤAH OBCE K INÝM OBCIAM A MESTÁM, K ORGÁNOM ŠTATU A K OSTATNÝM PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM A SPOLUPRÁCA S DRUŽOBNÝMI OBCAMI

§ 26

 1. Veci spoločného záujmu obce Sasinkovo a okolitých obcí a miest sa riešia dohodou obce s okolitými obcami a mestami.
 2. Obec môže na uplatnenie svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať' s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.
 3. Obec pri plnení svoj ich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s obvodným úradom a s krajským úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.)
 4. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním potrieb obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.
 5. Obec môže spolupracovať pri plnení svojich úloh aj s obcami iných štátov (družobnými obcami).

Siedma hlava
OBECNÉ SYMBOLY, ČESTNÉ OBČIANSTVO, KRONIKA OBCE

§ 27

Obecné symboly

 1. Symbolmi obce Sasinkovo sú:
  1. obecný znak (erb)
  2. farby obce
  3. obecná vlajka
 2. Obecný znak (erb): V zelenom štíte pod strieborným vinohradníckym nožom so zlatou rúčkou a strieborným obráteným lemešom zlatý strapec hrozna na striebornej bezlistej stopke a 2 ľavo šikmé zlaté klasy.
 3. Farby obce Sasinkovo sú zelená, biela a žltá.
 4. Vlajka obce Sasinkovo je rozdelená na sedem rovnako širokých pozdĺžnych pruhov. Pruhy sú rozlíšené podľa farieb nasledovne: prvý sprava pruh je žltý, druhý pruh je zelený, tretí je biely, štvrtý stredový pruh je zelený, piaty je biely, šiesty je zelený a siedmy je žltý. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
 5. Pečať obce
  1. Pečať obce Sasinkovo je zachovaná na urbariálnych písomnostiach z roku l77l. Je na nej zobrazený vinohradnícky nôž, strapec hrozna, lemeš a dva jačmenné klasy. V rukopise pečate je nápis SAG + POSSESIO.
  2. Pečať obce Sasinkovo tvorí erb obce Sasinkovo s kruhopisom. Pečať má priemer 35 mm.
  3. Pečať obce sa bude používať pri výkone úloh samosprávy, pri slávnostných príležitostiach ako udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov.

§ 28

Kronika obce Sasinkovo

 1. Kronika obce Sasinkovo sa vedie v slovenskom jazyku.
 2. Vedú sa tu zápisy zo spoločenského a hospodárskeho života obce.

Ôsma hlava
POMOC PRI MIMORIADNYCYCH PRÍPADOCH

§ 29

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi pôsobené živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva, povodne miestneho významu v prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy.
 3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku.
 4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom spolupráci právnickými a fyzickými osobami a organizáciami obce.

§ 30

Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do troch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Deviata hlava
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 31

 1. Štatút obce Sasinkovo je základnou právnou normou obce Sasinkovo.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. Štatút obce Sasinkovo bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Sasinkove dňa 7. marca 2007 uznesením číslo 6/III/2007.
 4. Štatút obce Sasinkovo nadobúda účinnosť dňom schválenia.
 5. Týmto štatútom sa ruší platnosť štatútu schváleného OZ dňa 30.augusta 1991.

Sasinkovo dňa 7.3.2007

Jaroslav Jamrich
starosta obce