Komisia verejného poriadku, kultúry, športu a sociálnych služieb pri OZ v Sasinkove

Predseda
Bc. Vladimíra Cepková

Členovia
Gabriela Mihočková
Miroslav Rýdzi
Silvia Vaškovičová

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania, obchodu a služieb pri OZ v Sasinkove

Predseda
Milan Fančovič

Členovia
Silvia Vaškovičová
Milan Mažár

Komisia finančná a správy obecného majetku pri OZ v Sasinkove

Predseda
Milan Mažár

Členovia
Milan Fančovič
Lucia Kišová